,תקנון אתר האוכל של אמא

תקנון אתר -האוכל של אמא

 • ברוכים הבאים לאתר הואכל של אמא. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

  לתשומת לבכם, עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה המפורט להלן:
  בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות שלנו בדוא"ל: info@mamasfood.co.il

 • מוקד השרות נועד לסייע ולתת מענה לבעיות ואו לפניות הקשורות להזמנות באתר.
 • אתר האוכל של אמא הינו אתר אינטרנט אשר במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "האוכל של אמא" או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת "מתכות אלונים בעמ", (להלן: "החברה").
 • כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד "האוכל של אמא" ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של "האוכל של אמא" על פי תקנון זה.
 • השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי "האוכל של אמא" לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזורי השירות"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח לבדוק ברשימת הישובים (מופיעה לאחר לחיצה על כפתור "בחר מיקום למשלוח" בעמוד "פרטי חיוב, משלוח, תשלום". יובהר כי על אף האמור לעיל ל"האוכל של אמא" הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 • אספקת מוצרים שנרכשו בהאוכל של אמא אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 • "האוכל של אמא" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי "האוכל של אמא" בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בהאוכל של אמא לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 • "האוכל של אמא", לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האוכל של אמא, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 • תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

מוצרי מזון ללא אלרגנים

 • מוצרי מזון ללא אלרגניים ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".
 • שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימה שתוצג באתר (להלן: "רשימת המוצרים").
 • "האוכל של אמא" אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים בהאוכל של אמא. "האוכל של אמא" רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.
 • אופן הצגת המוצרים בהאוכל של אמא יקבע על ידי "האוכל של אמא" מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את "האוכל של אמא".
 • הזמנת מוצרים מותאמת לכמות התכולה במארז, בהתאם למצויין באתר.

המחירים

 • מחירי המוצרים שיפורסמו בהאוכל של אמא הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר האוכל של אמא ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. "האוכל של אמא" תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 • בכל הנוגע למכירות האוכל של אמא המתבצעות באמצעות אתר האינטרנט, המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר האוכל של אמא כאמור לעיל.
 • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

 • סיום הרכישה, בתום מילוי "עגלת הקניות", יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
 • בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.
 • בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה.
 • הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האוכל של אמא וכן באמצעות סיסמא שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"דף הקופה".

התשלום

 • התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

שעות פעילות האוכל של אמא

 • הקלדה של הזמנה באתר האוכל של אמא אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזורי האספקה ובכפוף לאזורי השירות של האוכל של אמא. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות פניה בדוא"ל לשרות הלקוחות בכתובת info@mamasfood.co.il בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של "האוכל של אמא", ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.
 • על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו"האוכל של אמא" אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי משלוח

 • "האוכל של אמא" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.
 • בקניה דרך אתר הקניות האוכל של אמא בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח כפי שפורטו וצוינו באתר עפ"י ההזמנה לפי אזורי חלוקה/משלוח.
 • דמי המשלוח ייגבו בגין כל מספר הזמנה.
 • מובהר כי לקוח שתיאם באתר משלוח ולא יהיה בביתו במועד שציין, יחויב בתשלום המלא של הערכה והמשלוח, בהתאם לתעריפים הקבועים באתר. המוצרים לא יישמרו ולא יוחזרו לאחסון, אלא יושמדו. לפיכך לא יתקיים משלוח חוזר להזמנה זו.

דמי שירות בגין איסוף עצמי – ללא חיוב .

 • "האוכל של אמא" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

אספקה

 • מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי)
 • בעת מילוי ההזמנה יוצג ללקוח מועד האספקה בהתאם למיקום האיסוף העצמי/מיקום אזור משלוח מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת "חלון הזמנים" שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת מועדים אופציונליים שתוצג באתר בעת מילוי ההזמנה על ידי הלקוח. כל "חלון זמן" יהיה באורך של שלוש שעות או בכל אורך אחר שיקבע על ידי האתר. מובהר כי האוכל של אמא תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. תאריכי אספקה יוצעו החל מ 48 שעות ממועד אישור ההזמנה (בימי עבודה א' – ה') ואינם מחושבים, מוצעים בסופ"ש ואו בימי חג.
 • מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים כמפורט לעיל.
 • "האוכל של אמא" תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, "האוכל של אמא" אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי "האוכל של אמא" בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. "האוכל של אמא" תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח, "האוכל של אמא" לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
 • אי עמידת "האוכל של אמא" במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל"האוכל של אמא" בגין האספקה. "האוכל של אמא" תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.
 • למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הפקת הודעת התשלום על ידי "האוכל של אמא".
 • "האוכל של אמא" תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. "האוכל של אמא" לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

החזרת מוצרים

 • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה באתר והן לתעודת המשלוח שתימסר לו בעת האספקה.
 • במקרה שתתגלה אי התאמה בלבד של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך באמצעות דוא"ל (כמופיע בסעיף 23) בתוך 6 שעות מקבלת המשלוח. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

הערות למוצר

 • אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את הפרוט המופיע על גבי מדבקת המוצר והמפרטת את הרכיבים, ההרכב התזונתי, הוראות האחסון והשימוש, הוראות החימום וההגשה.
 • התמונות הינן להמחשה בלבד.

אחריות

 • "האוכל של אמא" אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח האוכל של אמא ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בהאוכל של אמא ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בזהות ואו סיסמת הלקוח בהאוכל של אמא וכד'.
 • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל"האוכל של אמא" ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 • הלקוח פוטר את "האוכל של אמא" מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 • "האוכל של אמא" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 • "האוכל של אמא" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 • "האוכל של אמא" לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל"האוכל של אמא" לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהכנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא "האוכל של אמא" בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

החוק החל ותניית שיפוט

 • על ההתקשרות בין הלקוח לבין "האוכל של אמא" במסגרת האוכל של אמא ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

אבטחת האתר 

 • אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
 • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
 • בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
 • שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
 • "האוכל של אמא" תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות

 • בהצטרפותו לשירותי אונליין, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו , יישמר במאגרי המידע של "האוכל של אמא" לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים ודיוור ישיר .
 • בהתאם להסכמת הלקוח כדין, חברת "האוכל של אמא" בע"מ תהא רשאית לפנות אל הלקוח מעת לעת בדיוור ישיר לצורך הצעות למוצרים חדשים, מבצעים של מוצרים, הטבות וכיו"ב באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS),  מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח בכתב בכל עת.
 • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל"האוכל של אמא" בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 • "האוכל של אמא" תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר.

זכויות "האוכל של אמא" באתר האינטרנט

 • הקניין הרוחני בהאוכל של אמא, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של "האוכל של אמא", או של צדדים שלישיים ש"האוכל של אמא" קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 • "האוכל של אמא" שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 • השמות "האוכל של אמא", האוכל של אמא, שם הדומיין וכתובת האתר, לרבות כל סימני המסחר של "האוכל של אמא" הם בבעלות מלאה ובלעדית של "האוכל של אמא", ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 • כל אזכור של שם, סימן מסחר ומוצר, מופיע אך ורק כשירות ללקוח . תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

לקוחות יקרים

האוכל של אמא בתקופת הרצה של אתר הזמנות אונליין חדש.
בשלב זה קיימות 2 נקודות איסוף:


רמת ישי ( ישירות מהמטבח של אמא)

נהלל- משרד רכזת החינוך